ประเภทเดี่ยว
ตรวจสอบการสมัคร
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เพศ ประเภทการแข่งขัน รุ่นการแข่งขัน รูปแบบเสื้อ ขนาดเสื้อ รูปแบบการจัดส่ง ค่าสมัคร ค่าจัดส่งเสื้อ รวมทั้งสิ้น สถานะการสมัคร
{{$index+1}} {{item.firstname}}  {{item.lastname}} {{item.gender}} {{item.Typerundesc}} {{item.Raceversion}} {{item.Typeshirtsdesc}} {{item.sizeshirts}} {{item.Sendtypedesc}} {{item.Amount}} {{item.amountsend}} {{item.total}} {{item.statusdesc}}
ประเภททีม
ตรวจสอบการสมัคร
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เพศ ประเภทการแข่งขัน รุ่นการแข่งขัน (ท่านที่ 1)
รูปแบบเสื้อ
(ท่านที่ 1)
ขนาดเสื้อ
(ท่านที่ 2)
รูปแบบเสื้อ
(ท่านที่ 2)
ขนาดเสื้อ
รูปแบบการจัดส่ง ค่าสมัคร ค่าจัดส่งเสื้อ รวมทั้งสิ้น สถานะการสมัคร
{{$index+1}} {{item.firstname}}  {{item.lastname}} {{item.gender}} {{item.Typerundesc}} {{item.Raceversion}} {{item.Typeshirtsdesc}} {{item.sizeshirts}} {{item.Typeshirtsdesc2}} {{item.sizeshirtsp2}} {{item.Sendtypedesc}} {{item.Amount}} {{item.amountsend}} {{item.total}} {{item.statusdesc}}